Vereniging Netwerk A2, het business netwerk in regio Maas en Waal

De vereniging

De vereniging is opgericht op 27 april 2012 te Maasdriel, door Ruben Ogink, Geert van Herwijnen, Bertie Heermans en Hanneke Bertens. De statuten van de vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.

Doelstelling van de vereniging

Het doel van de vereniging is het onderling bijdragen aan acquisitie, omzet genereren en samenwerkingsmogelijkheden vinden voor haar leden.

Reglement

Het reglement van de vereniging Netwerk A2 bestaat uit bestuurs- en beleidsregels. De bestuursregels geven in detail invulling aan de statuten en daarmee aan de regels waaraan de vereniging en haar leden zich te houden hebben. De beleidsregels hebben betrekking op de verenigingsactiviteiten.

Algemene gegevens van de vereniging

Naam

Netwerk A2

Postadres

Eemweg 1B

 

5215 HM 
‘s-Hertogenbosch

Telefoon

085 040 7440

Website

netwerk-A2.nl

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kvk nr

55220916

BTW ID nr

NL8516.13.573.B.01

Bankrekening nr

52.20.13.864

 

Bestuursregels Netwerk A2

 1. De vereniging bestaat alleen uit gecommitteerde leden.
 2. Per beroepsgroep wordt exclusiviteit aangehouden.
 3. De leden van de vereniging komen één maal per twee weken bijeen.
 4. Het geografische gebied voor lidmaatschap is niet afgebakend. Wel moet de vestigingsplaats in combinatie met de beroepsgroep functioneel zijn voor de vereniging en haar leden.
 5. Het minimum aantal leden voor de vereniging is 15. Als maximum wordt ong. 40 aangehouden.
 6. Het bestuur bepaalt twee maal per jaar de doelstelling voor het volgende half jaar, op de volgende onderdelen:
  1. Aantal aanbevelingen
  2. Omzet
  3. Aantal leden
  4. Soort leden
 7. Tijdens de bijeenkomsten wordt met een vast format/agenda gewerkt.
 8. Aanvraag-/inschrijfprocedure
  1. Nieuwe leden kunnen zich uitsluitend aanmelden via het Netwerk A2 aanvraagformulier.
  2. Het bestuur maakt bij een nieuwe aanvraag een voorselectie op basis van beroepsgroep, motivatie en de geboden exclusiviteit.
  3. Het bestuur houdt zich het recht voor om:
   1. Identificatie te vragen
   2. Referenties op te vragen
   3. Een intake gesprek te houden
   4. De beslissingsbevoegdheid te toetsen
   5. De opgegeven toegevoegde waarde te toetsen
  4. Bestuur meldt de aanvraag tijdens de eerstvolgende reguliere bijeenkomst.
  5. Zittende leden hebben het recht gehoord te worden als zij bezwaar hebben tegen lidmaatschap van een aspirant lid op grond van strijdigheid met de beroepsgroep.
  6. Het is de taak van een lid om een –onderbouwd- bezwaar in te dienen bij het bestuur. Dit dient plaats te vinden voordat de kandidaat is toegelaten als lid.
  7. Bestuur neemt na voorgaande procedure een besluit. 
 9. Leden die hun beroepsgroep wijzigen, moeten een nieuwe aanvraag voor lidmaatschap indienen.
 10. De contributie bedraagt (bij start van de vereniging) € 650,- en is jaarlijks verschuldigd.
 11. Er is eenmalig inschrijfgeld van € 50 verschuldigd.
 12. De eenmalige bijdrage en jaarlijkse contributie dient binnen 2 weken na ontvangst factuur aan de vereniging betaald te zijn.
 13. Voor deze bijdrage maken leden onderdeel uit van een actief netwerk van ondernemers, die zich in zullen zetten om elkaar zoveel mogelijk klanten en daarmee omzet te bezorgen.
 14. De lidmaatschapsgelden zijn bestemd voor vergoeding van:
  • Oprichtingskosten
  • Ledenadministratie
  • Financiële administratie
  • Opstellen jaarrekening
  • Twee-wekelijkse bijeenkomsten, inclusief ontbijt
  • Evt. workshops of andere bijeenkomsten

Het restant blijft in kas; in de ALV kan bij een overschot besloten worden (een deel) terug naar de leden te laten vloeien.

 1. Het bestuur werkt onbezoldigd en draagt de reguliere contributie bij.
 2. Contributie kan niet van de ene persoon naar de andere worden overgedragen, tenzij het bestuur akkoord gaat met overdracht van lidmaatschap naar een andere medewerker van dezelfde onderneming. Deze overdracht wordt in beginsel behandeld als een nieuwe aanvraag en getoetst volgens de aanvraag-/inschrijfprocedure.
 3. Één maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Hierin wordt het bestuur voor het komende jaar gekozen en worden de bestuurs-/beleidsregels opnieuw vastgesteld.
 4. Wijziging van bestuurs- of beleidsregels kan alleen met instemming van de leden.
 5. Leden kunnen gedurende het lopende jaar voorstellen tot reglementswijzigingen indienen. Deze voorstellen worden bij de eerstvolgende ALV aan de leden voorgelegd.
 6. Het bestuur mag, in spoedgevallen, te allen tijde in afwijking van het reglement besluiten zonder hiervoor de leden te hoeven raadplegen. In een dergelijk geval, is het bestuur echter verplicht om hier tijdens de eerstvolgende vergadering een toelichting/motivatie op geven richting de leden.
 7. Het bestuur houdt zich het recht voor, om bij meerderheid van stemmen, een lid te royeren.
 8. Het bestuur bestaat uit 4 bestuursleden, waarbij de volgende bestuursfuncties ingevuld worden:
  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. Penningmeester
  4. Lidmaatschapscoördinator
 9. Bestuursleden worden in principe voor 4 jaar benoemd. Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden, waarbij jaarlijks één bestuurslid aftreed. Een aftredend bestuurslid mag zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen.
 10. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid, wordt de functie opgevolgd voor de resterende duur van het latende bestuurslid.
 11. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden  en de werkzaamheden die extern zijn belegd, staan beschreven in het document ‘Administratieve organisatie Netwerk A2 v1.0’.

 

Beleidsregels Netwerk A2

 1. Hetgeen in bijeenkomsten wordt besproken, dient met vertrouwelijkheid behandeld te worden.
 2. Een lid is verantwoordelijk en verplicht om vervolg te geven aan de aanbevelingen die het lid ontvangt en zal desgevraagd terugkoppeling verzorgen over het resultaat richting de aandrager van de aanbeveling.
 3. Ieder lid is verplicht om goed op de hoogte te zijn van de bedrijfsactiviteiten van de andere leden.
 4. Slechts één persoon per beroepsgroep kan lid worden van de vereniging.
 5. Leden dienen hun primaire beroep te vertegenwoordigen.
 6. De twee wekelijkse bijeenkomsten beginnen om 7.00 uur en duren tot 9.00 uur. Leden moeten op tijd arriveren en gedurende de gehele bijeenkomst aanwezig zijn. Het formele deel is van 7.00 – 8.30 uur.
 7. De vereniging komt op vrijdag bijeen.
 8. Aanwezigheid tijdens de reguliere bijeenkomsten is van essentieel belang voor de groep.
  1. Vervanger verplicht bij afwezigheid (max. 20% van de tijd)
  2. Vooraf afmelden
 9. Een lid mag niet meer dan 5x per lidmaatschapsjaar afwezig zijn zonder vervanging. Indien een lid méér dan deze 5x afwezig is, vervalt het exclusieve recht op beroepsgroep of vakgebied. Dit betekent dat een nieuw lid kan toetreden met eenzelfde beroepsgroep/vakgebied. Het eerste lid mag tot het eind van zijn lidmaatschapsjaar aanwezig zijn tijdens bijeenkomsten.
 10. Een lid dat de exclusiviteit heeft verloren, kan zijn lidmaatschap niet verlengen. Als het vakgebied nog vrij is per einde lidmaatschapsjaar, kan het bestaande lid een nieuw lidmaatschap aanvragen. Dit zal conform ‘standaard intakeprocedure’ worden behandeld.
 11. Leden dienen afgestemde aanbevelingen te geven.
 12. Bezoekers zijn van harte welkom. De aanbrenger informeert de bezoeker over de beleidsregels. Een bezoeker wordt vooraf aangemeld. De kosten voor het ontbijt worden in rekening gebracht.
 13. Bezoekers mogen maximaal twee reguliere bijeenkomsten als bezoeker bijwonen.
 14. Lid dat de bedrijfspresentatie geeft, neemt een attentie mee. Leden die een bezoeker of een aanbeveling meenemen, of een bilateraal met een ander lid hebben gehad, komen in aanmerking voor de attentie.
 15. De agenda van de reguliere bijeenkomsten omvat:
  1. Vrij netwerken tot 7.00 uur
  2. Welkom
  3. Doel, doelstelling, voortgang, terugkoppeling resultaten, algemene bestuurlijke zaken
  4. Visite kaartjes uitwisselen (gasten)
  5. Nieuwe leden en bezoekers welkom heten en introduceren
  6. Leden stellen zich voor, geven een presentatie van 60 seconden en beschrijven de zoekvraag
  7. Bezoekers geven een presentatie van 60 seconden
  8. Aanbevelingen uitwisselen
  9. Bedrijfspresentatie door een van de leden ( max. 10 minuten)
  10. Uitreiking attentie
  11. Mededelingen en planning komende periode
  12. Bezoekers vertellen hun indruk van de bijeenkomst
  13. Bijeenkomst sluiten
  14. Afsluiting voor bezoekers met informatiepakket
 16. Periodiek wordt er aan de leden gevraagd hoeveel omzet er via andere leden is gegenereerd. Dit gebeurt anoniem.

Deelnemers Netwerk A2

 • Hello New Day
 • logo white bg rgb
 • slider hetsucces
 • intelligentonline
 • vsupport
 • l hrm arena 2019
 • logoTrimAvezaat slider
 • vantilborg car
 • WEA
 • s rabo
 • stiptadvocaten
 • vdoever
 • pelserfilmproducties
 • s pennings
 • s timmermans
 • slider mediasolutions
 • Bouwplanmakers
 • dynamiccars
 • makelaaroomen
 • Bens Favorite
 • Logo Geeke van Dijck
 • logo
 • bigbird media
 • lekkersaandelinge sl
 • Knipsel_logo_Werkgeluk.JPG
 • logo.png